شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه
 

دانشگاهها و مراکز آموزشی

عنوان پروژه نوع پروژه نوع سازمان استان محل اجرا شهر محل اجرا نام مسئول پروژه تلفن
جهاد دانشگاهي تبريزهود میکروبیولوژیدانشگاهها و مراکز آموزشیآذربایجان شرقیتبریزاتات232
دانشگاه شهيد چمران اهواز - دانشكده داروسازیهود میکروبیولوژیدانشگاهها و مراکز آموزشیخوزستاناهوازآقاي اعتمادي0000
دانشگاه اراك ، دانشكده علوم پايه و فني و مهندسي ( سالهاي 1379 و 1386 )پروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیمرکزیاراكمهندس صورتگر08612777400
دانشگاه كرمان- دانشكده داروسازي - فازهای 1 و 2پروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیکرمانكرماندكتر خزائلي03413205001
دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده علوم و فنون هسته ايپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیتهرانتهراندكتر ذوالفقاري22990254
دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده ليزرپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیتهرانتهراندكتر شكري29902675
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي پروژه نیایش- دانشكده پرستاريپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیتهرانتهرانمهندس ثابت قدم23872313
دانشگاه صنعتي شاهرودپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیسمنانشاهرودمهندس صادقي02733335000
دانشگاه خليج فارس- دانشكده علوم پايه و مركز مطالعات - فازهای 1، 2 و 3پروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیبوشهربوشهردكتر تشخوريان - دكتر حسيني - دكتر محمدي07714541494
دانشکده داروسازی شهید صدوقی یزدپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشییزدیزددکتر زارع03518203419
دانشگاه علوم پزشكي اراک - معاونت غذا و داروپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیمرکزیاراكمهندس عبدالهی08614173517
دانشگاه شهید بهشتی - دانشكده پزشكي - گروه ژنومیکپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیتهرانتهراندکتر یاسایی22439959
دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده پزشكي ، علوم پايه و فني و مهندسي ( سالهاي 1375 تا 1387 )پروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیتهرانتهراندكتر شجاع السادات02188005040
دانشگاه صنعتي شريف ، دانشكده عمران ، فيزيك ، شيميپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیتهرانتهرانآقاي دكتر طباطبايي02166164240
دانشگاه شهيد چمران اهواز ، دانشكده دامپزشكيپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیخوزستاناهوازدكتر خواجه06113364378
دانشگاه شهيد چمران ، دانشكده علوم دريايي و اقيانوسيپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیخوزستاناهوازدكتر عليزاده0611-3330010-20
دانشگاه شهيد بهشتي ، پژوهشكده گياهان و مواد اوليه داروييپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیتهرانتهراندكتر رفعتي02122431783
دانشگاه تهران ، دانشكده كشاورزيپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیالبرزکرجدكتر عبادي02632224022
دانشگاه زنجان ، دانشكده علوم پايهپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیزنجانابهردكتر يافتيان02415283232
دانشگاه آزاد دزفولپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیخوزستاندزفولآقاي عارفيان0611
دانشگاه صنعتي اميركبير- واحد ماهشهرپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیخوزستانبندر ماهشهرمهندس قنبر0652234153
دانشگاه آزاد اسلامي- واحد قشمپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیهرمزگانقشممهندس بيگانه07635227736
دانشگاه فردوسي مشهد- دانشكده علومپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیخراسان رضویمشهددكتر شريفي05118615100
دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علومپروژهدانشگاهها و مراکز آموزشیتهرانتهراندكتر نادري منش88009730

شرکت مهندسی فرپژوه

شرکت مهندسی فرپژوه یكی از شركت های پیشگام در زمینه اجرای پروژه های جامع آزمایشگاهی در كشور می باشد.‍‍‍ طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سایت های آزمایشگاهی شامل سكوبندی آزمایشگاهی، هود شیمیایی، هود میکروبی، کمد نگهداری مواد شیمیایی و میز توزین از جمله محصولات و خدمات این شركت می باشد.


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید